SANITÆR

Sænitæranlegg er et "nettverk" som omfatter rørledninger for forbruksvann til private og offentlige, samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse ledningene. Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitæranlegg.

Hvordan fungerer det?

Bygningens bruksvannforsyning skjer gjennom en stikkledning fra utvendig hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen skal ha en utvendig hovedstengeventil. Innenfor kjellerveggen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen ved vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren fordeles vannet i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til det enkelte tappested eller sanitærutstyr via koplingsledninger. Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, bør det være en stengeventil ved inntaket til hver enkelt av disse. En kaldtvannsledning føres frem til varmtvannsberederen, hvor vannet blir varmet opp, og fra berederen er det varmtvannsledninger til det enkelte utstyr.

Våtrom

I rom hvor det er fare for vannsøl, monteres sluk i gulvet, for eksempel i bad og vaskerom. Slukene utføres med vannlås, og dermed kan avløpene fra sanitærutstyret i disse rommene føres direkte til gulvsluket. Fra sanitærutstyr føres avløpsvannet via nedfallsledninger til bunnledninger og videre til utvendige spillvannsledninger, for eksempel kommunale kloakkledninger. For spredt boligbebyggelse og hytter føres avløpet til slamavskiller, infiltrasjonsgrøft, resorpsjonsgrøft eller synkekum.

Avløpsledninger kan lett tilstoppes, og det monteres derfor stakeluker på nedfallsledningene. Avløp fra tak og drensledninger kan føres direkte til grunnen eller til utvendig overvannsledning. Avløpsledninger utføres av støpejern eller plast, vannledningene lages vanligvis av kobber eller plast.

Forskrifter og bestemmelser

Forskriftene til plan- og bygningsloven, med tilhørende veiledning, gir bestemmelser som skal sikre en tilstrekkelig og sikker vannforsyning og en tilstrekkelig og betryggende bortledning av avløpsvann. Arbeider på avløpsnettet er også underlagt bestemmelser i forurensningsloven. Dessuten kan den enkelte kommune vedta egne sanitærbestemmelser. Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet et normalreglement som gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg.

Tilrettelegging for fremtiden

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg må det legges til rette for fremtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen. For å redusere faren for vannskade, skal lekkasjer kunne oppdages raskt. Det er derfor en fordel om ledningene legges åpent eller som «rør-i-rør» når de legges skjult i vegg eller etasjeskiller.
TA KONTAKT I DAG

HAR DU BEHOV FOR VÅRE TJENESTER?

Våre rørleggere er erfarne og dyktige håndverkere, og vi er godt kjent for vår utmerkede service og ekspertise på baderom.